Archive for the ‘Niedojrzałość młodych’ Category

Pułapka ?mody na egoizm” i ?mody na nieład moralny”

  Chyba nigdy w historii świata nie mówiono tyle o miłości, jednocześnie całkowicie wypaczając jej istotę i sens. Miłością nazywa się powszechnie działania nie mające z nią nic wspól­nego, a nawet będące jej zaprzeczeniem. Ot, choćby osławiony „dowód miłości". Nie przez przypadek Ojciec Święty ostrzega przed zgubną cywilizacją śmierci, będącą zaprzeczeniem cy­wilizacji miłości. Cywilizację opartą [...]

Radość budowania ?własnego”

  Skąd młodzi, nie wdrożeni od dzieciństwa do podejmowa­nia trudów i obowiązków, mają nagle, od dnia ślubu podjąć takie działania? Czy postulat taki nie jest alogiczny? Czy nie jest to jeszcze jedno nierealne, pobożne życzenie graniczące z utopijną mrzonką? Otóż nie. Potwierdza to życie licznymi przykładami. Jest bowiem motyw tak atrakcyjny, tak pociągający, tak upragnio­ny, [...]

Niedojrzałość społeczna

  Na początku chcę określić, co rozumiem przez dojrzałość społeczną. Mam tu na myśli dość wąski jej zakres, a miano­wicie zdolność do samodzielnego stworzenia warunków dla bytu, bezpieczeństwa i rozwoju rodziny. Chodzi więc głównie o podstawy materialne i mieszkaniowe. Nie wystarczy, by młodzi mieli gdzie mieszkać i za co żyć. Ważne jest, by mogli utrzymać [...]

Rola więzi z własnymi rodzicami

  Od razu trzeba zaznaczyć, że dojrzała, prawidłowa więź dzieci z rodzicami może owocować tylko i wyłącznie dobrem w ich małżeństwach. Dojrzała, prawidłowa więź z rodzicami, nawet bardzo silna, nie stwarza żadnych zagrożeń dla małżeństwa dziecka. Przeciwnie, jest bardzo pomocna w budowaniu nowej rodziny, a opuszczenie domu rodziców jest ważnym wydarze­niem, któremu w gruncie rzeczy [...]

Efekt samowychowania

  Człowiek, który powziął decyzję o podjęciu trudu samowy­chowania, w pierwszym rzędzie powinien zapragnąć poznać siebie samego. Siebie jako człowieka, siebie jako kobietę czy mężczyznę, zatem swe ciało i jego reakcje, swoją psychikę, swoje talenty i ograniczenia. Samopoznanie powinno pogłę­biać samoakceptację, pokochanie samego siebie. Niezwykle ważna dla szczęścia w życiu jest miłość siebie samego, takie­go, [...]

Zdolność tworzenia trwałych więzi

  Owocem wzrostu człowieka i zarazem dowodem jego dojrza­łości jest zdolność tworzenia trwałych więzi, relacji między­osobowych. Wiąże się to bezpośrednio z prawdziwą wiernością, która nie jest wynikiem braku okazji do zdrady, lecz świado­mego wolnego wyboru, postawą, którą człowiek dojrzały, bez względu na okoliczności zewnętrzne, jest w stanie sam od siebie wyegzekwować konsekwentnie do końca życia. [...]

Rozwój ukierunkowany

  Nie wystarczy, by człowiek rozwinął się „tak w ogóle", poko­nał swój egoizm w stopniu przynajmniej dostatecznym i tym samym stał się zdolny do miłości. Jest to warunek konieczny do szczęścia, lecz jeszcze nie wystarczający. Człowiek powi­nien przygotować się, uzdolnić do wypełnienia obranego po­wołania życiowego. Inne cechy musi w sobie rozwinąć przyszła matka, inne przyszły [...]

Trud własnego rozwoju

  Rozumny mężczyzna planujący założenie rodziny powinien zastanowić się, w jakim stopniu sam nadaje się do roli męża- ojca, analogicznie kobieta – do roli żony-matki. Człowiek, po stwierdzeniu własnej nieidealności (co powinien uznać każdy będący przy zdrowych zmysłach), powinien się zdecydować na podjęcie trudu własnego rozwoju. Chodzi tu, z jednej strony, o rozwój ogólny w [...]

Niezdolność osoby do miłości

  Jeśli chcemy ocenić czyjąś czy też swoją zdolność do miło­ści, powinniśmy najpierw spokojnie zdefiniować pojęcie miło­ści. Ważne jest to szczególnie dziś, gdy panuje powszechne pomieszanie pojęć połączone z negacją najwyższych wartości i autorytetów. Prawdziwa miłość nie może kończyć się na słow­nych, choćby najwznioślejszych deklaracjach, lecz wyraża się czynami i troską o dobro drugiego. Najwyższym [...]

Aspekty niedojrzałości młodych

  Niedojrzałość młodych można rozpatrywać wieloaspektowo. Z jednej strony, jest to niedojrzałość emocjonalna, psychosek­sualna, ogólnie mówiąc – osobowościowa. Ten rodzaj niedoj­rzałości uniemożliwia budowanie prawdziwej miłości jako relacji międzyosobowej i w efekcie branie odpowiedzialności za siebie i rodzinę. Z drugiej strony, można mówić o niedojrza­łości społecznej, związanej z brakiem zawodu, pracy, mieszka­nia, czyli podstaw gwarantujących byt [...]