Archive for the ‘Początki z teściową’ Category

Dlaczego poznanie teściów jest tak ważne?

  Są przynajmniej dwa ważne powody, dla których bezwzględ­nie warto poznać przyszłych teściów. Po pierwsze, jest to ważny element poznania w prawdzie wybranka swego serca. Poznania go w szerszym kontekście, niejako „z korzeniami", a więc z dziedzictwem wyniesionym z domu rodzinnego wraz z pewnymi ukrytymi, lecz mogącymi się ujawnić cechami, które być może dojdą do [...]

Mylące uczucia

  Skąd zatem niechęć młodych do poznania w prawdzie przy­szłych teściów? Przyczyną jej są dochodzące do głosu między zakochanymi silne, intensywne uczucia przesłaniające realną rzeczywistość. Uczucia te są wszechogarniające, piękne, buja­jące w obłokach i nie chcą być sprowadzane na ziemię przez brutalną, konkretną, nierzadko przykrą rzeczywistość. Co praw­da uczucia w życiu są ważne i należy [...]

Pozytywny przykład

  Chłopak wzrastał w domu dziecka, bez żadnego kontaktu ze swymi rodzicami, którzy, niestety, byli głęboko patologiczni. Pod koniec szkoły podstawowej chłopak „przypadkowo" poznał katechetę-kapłana, gdy z ciekawości, a może trochę dla wygłu­pu zaczął uczęszczać na katechezę. Kapłan, pełen dobroci i mą­drości, okazał się jednocześnie silną osobowością. Długo trwały zmagania, które z początkowej relacji walki [...]

Niedaleko pada jabłko…

    Stare porzekadło głosi: „Spójrz na matkę i bierz córkę". Mądrość ta, ponoć rodem ze starożytnego Wschodu, jest dziś zupełnie zapomniana, lekceważona, a nawet jawnie negowa­na. I mimo że wszyscy znają rodzime: „Niedaleko pada jabłko od jabłoni", co więcej zgadzają się z tym i sami używają jako argumentu „obciążającego" w przeróżnych ocenach osób i [...]

Umowność roboczo przyjętej klasyfikacji

  Powyższa próba usystematyzowania problemu jest jedynie propozycją klasyfikacji źródeł trudności na linii młodzi-teścio- wie. Nie roszczę sobie żadnych pretensji, by powyższy podział traktować jako Jedynie słuszny". Podział ten jest siłą rzeczy niedoskonały, bowiem poszczególne wymienione wyżej ele­menty nie są rozłączne, zazębiają się o siebie, wynikają jedne z drugich czy napędzają się wzajemnie. Każdy przykład [...]

Ogólne źródło problemu

  ?Problem teściów” jest bardziej złożony (i delikatny zara­zem), niż to się wydaje. Można zaryzykować twierdzenie, że podstawowym źródłem i kwintesencją problemów na linii młodzi-teściowie jest brak pełnego zastosowania się w życiu do słów Pisma świętego: ?Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, [...]

Zrozumienie problemu

  Prawdziwie do końca wewnętrznie akceptowane rozwiąza­nie poważnego życiowego problemu wymaga najpierw zrozu­mienia i zdiagnozowania jego przyczyn. Następnie trzeba obrać drogę wychodzenia z trudności i poddać konsekwentnie swe działania pełnej kontroli woli, aż do całkowitego sukcesu. Sło­wem, rozum i wola są podstawą przy rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych. Wydaje się więc, że celowe, sensowne i ważne [...]