Archive for the ‘Próby nieuprawnionej ingerencji w życie młodych’ Category

Jawne rozbijanie małżeństwa przez teściów

  W wielu znanych mi wypadkach, teściowie przeciwni mał­żeństwu swego dziecka z konkretną osobą nie zmienili swej postawy po ślubie. (Zwłaszcza wtedy, gdy relacje małżeńskie niezbyt dobrze, czy wręcz źle, się układały). Zamiast wspierać swe dziecko, które znalazło się w trudnej sytuacji, w najróż­niejszy sposób, bardziej lub mniej świadomie, przyczyniali się do rozpadu jego małżeństwa. [...]

Wizyta czy wizytacja?

  Stary dowcip głosi: „Jaka jest różnica między wizytą a wizy­tacją? Gdy my idziemy do mamusi, to jest wizyta. Gdy teściowa przychodzi do nas, to jest wizytacja". Niezapowiedziane wizyty teściów mogą być naruszeniem intymności młodych, ich terytorium. Są one szczególnie trud­ne dla synowej. Czując się młodą, choć jeszcze niedoświad­czoną gospodynią, pragnie, by wizyta wypadła jak [...]

Tereny ingerencji teściów

  Poza wspomnianymi nieuprawnionymi sposobami (przymus i szantaż) ingerencji w życie młodych warto – ku przestrodze – określić tereny, na których ingerencja jest nieuprawniona. Można by dokonać uogólnienia, że jest to szeroko rozumiany teren intymności i wyłączności małżeńskiej. Chodzi mi tu nie tylko o tzw. życie intymne i jego skutki, ale też o wszelkie relacje [...]

Niewłaściwe metody ingerencji

  Właśnie przymuszanie młodych (nawet do dobra) jest niewła­ściwą ingerencją w ich życie, w życie małżeństwa, u którego podstaw leżeć powinny odrębność, samorządność i odpowie­dzialność za własne losy. Przymuszanie jest niewłaściwym sposobem, bo po pierwsze – jest zwykle nieskuteczne, a po drugie – wywołuje często silne napięcia na linii młodzi-teściowie. Buntuje zwłaszcza się zięć, który [...]

Źródła pokusy ingerencji

  Najpierw zbierzmy podstawowe, niepodważalne fakty mó­wiące o różnicach pomiędzy młodymi i teściami. Teściowie, jako osoby dłużej żyjące na świecie niż młode małżeństwo, mają większe doświadczenie życiowe. Wiele wiedzą na temat tego, co i jak, a nawet z kim należy załatwiać, ba – mają swoje przetarte ścieżki do załatwiania określonych spraw. Co więcej, znają wielu [...]